Vstupy

OSM: 3669 (JOSM)
21. 02. 2021 o 00:34

MINV: 9614 (JOSM)
17. 02. 2021

Výstupy

OSM so zlúčenými adresami (JOSM)

Otvárajte až po kontrole vstupných dát (vpravo).

Zoznam so zmenami

Zoznam adries (jedna položka na riadok) popisujúci, čo sa s každou adresou udialo (modify=úprava existujúceho elementu, create=nová adresa).

Zvolen

Banskobystrický/Zvolen

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (4)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

9895/ 48.345 19.074 JOSM
10130/ 48.856 19.142 JOSM

Adresné body bez súradníc (11054)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Lukovská cesta (32.71)
Nižovec (16.17)
Ružová (15.79)
S. Chalupku (15.46)
J. Alexyho (12.71)
Môťovská cesta (8.69)
Dolná kolónia (6.37)
Topoľová (6.01)
Bystrický rad (3.35)
J. Švermu (3.26)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.Mája => 1. mája
11.Marca => 11. marca
29.augusta => 29. augusta
9.Mája => 9. mája
A.Bernoláka => A. Bernoláka
A.Hlinku => A. Hlinku
A.Nográdyho => A. Nográdyho
A.Sládkoviča => A. Sládkoviča
B.Němcovej => B. Němcovej
Bakova Jama => Bakova jama
D.Ertla => D. Ertla
E.M.Šoltésovej => E. M. Šoltésovej
E.P.Voljanského => E. P. Voljanského
F.Hečku => F. Hečku
F.Kráľa => F. Kráľa
I.Krasku => I. Krasku
I.Lihoveckého => I. Lihoveckého
J.A.Komenského => J. A. Komenského
J.Alexyho => J. Alexyho
J.Bottu => J. Bottu
J.Bánika => J. Bánika
J.C.Hronského => J. C. Hronského
J.Donča => J. Donča
J.Fándlyho => J. Fándlyho
J.G.Tajovského => J. G. Tajovského
J.Gagarina => J. Gagarina
J.Hollého => J. Hollého
J.Jesenského => J. Jesenského
J.Jiskru => J. Jiskru
J.Jánošíka => J. Jánošíka
J.Kalinčiaka => J. Kalinčiaka
J.Kollára => J. Kollára
J.Kozáčeka => J. Kozáčeka
J.Kráľa => J. Kráľa
J.Matušku => J. Matušku
J.Poničana => J. Poničana
J.Švermu => J. Švermu
K.Šmidkeho => K. Šmidkeho
L.Novomeského => L. Novomeského
M.Bazovského => M. Bazovského
M.Kukučína => M. Kukučína
M.M.Hodžu => M. M. Hodžu
M.Nešpora => M. Nešpora
M.R.Štefánika => M. R. Štefánika
M.Rázusa => M. Rázusa
Na Hôrke => Na hôrke
Na Rovni => Na rovni
P.J.Šafárika => P. J. Šafárika
P.Jilemnického => P. Jilemnického
P.O.Hviezdoslava => P. O. Hviezdoslava
Pod Holým Brehom => Pod Holým brehom
R.Jašíka => R. Jašíka
R.Čelku => R. Čelku
S.Chalupku => S. Chalupku
T.G.Masaryka => T. G. Masaryka
T.Vansovej => T. Vansovej
V.P.Tótha => V. P. Tótha
gen. Asmolova => Gen. Asmolova
gen. Svobodu => Gen. Svobodu
marš. Malinovského => Marš. Malinovského
námestie Slobody => Námestie slobody
Ľ.Fullu => Ľ. Fullu
Ľ.Kubániho => Ľ. Kubániho
Ľ.Medveckého => Ľ. Medveckého
Ľ.Podjavorinskej => Ľ. Podjavorinskej
Ľ.Štúra => Ľ. Štúra
Š.Moyzesa => Š. Moyzesa
Š.Višňovského => Š. Višňovského

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w110039312 w129192446 n313176876 n922797906 n1459719828 n3600745927 n3815555578 n3971286543 n4346785591 n4357261495 n4357261496 n4725833138 n5332854551 n5662513595 n7112838291 n8167084580 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w512266706 n2590098050 n4472668453 n6186528217 n7112838290 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

A. Bernoláka
A. Hlinku
A. Nográdyho
A. Sládkoviča
B. Němcovej
Bakova jama
Borovianska
D. Ertla
Dolná kolónia
E. M. Šoltésovej
E. P. Voljanského
F. Hečku
F. Kráľa
Ferjenčíkova
Francisciho
Gen. Asmolova
Gen. Svobodu
I. Krasku
I. Lihoveckého
J. A. Komenského
J. Alexyho
J. Bottu
J. Bánika
J. C. Hronského
J. Fándlyho
J. G. Tajovského
J. Gagarina
J. Hollého
J. Jesenského
J. Jiskru
J. Jánošíka
J. Kalinčiaka
J. Kollára
J. Kozáčeka
J. Kráľa
J. Matušku
J. Poničana
J. Švermu
K. Šmidkeho
L. Novomeského
M. Bazovského
M. Kukučína
M. M. Hodžu
M. Nešpora
M. R. Štefánika
M. Rázusa
Marš. Malinovského
MDD
Môťovská
Na hôrke
Na rovni
Neresnická cesta
Námestie mládeže
P. J. Šafárika
P. Jilemnického
P. O. Hviezdoslava
R. Jašíka
R. Čelku
S. Chalupku
Sekierska dolina
T. G. Masaryka
T. Vansovej
Tulipánová
V. P. Tótha
Ľ. Fullu
Ľ. Kubániho
Ľ. Medveckého
Ľ. Podjavorinskej
Ľ. Štúra
Š. Moyzesa
Š. Višňovského

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Alexandra Nográdyho
Andreja Hlinku
Andreja Sládkoviča
Antona Bernoláka
Bakova Jama
Borovianska cesta
Boženy Němcovej
Cesta ku Continentalu
Daniela Ertla
Dolná Kolónia
Eleny Maróthy Šoltésovej
Evgenija Pavloviča Voljanského
Ferienčíkova
Františka Hečka
Fraňa Kráľa
Generála Asmolova
Generála Svobodu
Ivana Krasku
Janka Alexyho
Janka Jesenského
Janka Kráľa
Jozefa Cígera Hronského
Jozefa Gregora Tajovského
Jozefa Kozáčeka
Juraja Bánika
Juraja Fándlyho
Juraja Jánošíka
Jurija Gagarina
Jána Amosa Komenského
Jána Bottu
Jána Francisciho
Jána Hollého
Jána Jiskru
Jána Kalinčiaka
Jána Kollára
Jána Matušku
Jána Nerudu
Jána Poničana
Jána Švermu
Karola Šmidkeho
Konvalinková
Kubániho
Ladislava Novomeského
Lihoveckého
Lúčna
M. Š. Ferjenčíka
Martina Kukučína
Martina Rázusa
Maršála Malinovského
Medveckého
Medzinárodného dňa detí
Michala Miloslava Hodžu
Milana Rastislava Štefánika
Miloša Bazovského
Mirka Nešpora
Môťovská ulica
Na Hôrke
Na Rovni
Neresnícka cesta
Nám. SNP
Námestie Mládeže
Námestie Slovenského národneho povstania
Osada Sekier
Pavla Jozefa Šafárika
Pavla Országha Hviezdoslava
Petra Jilemnického
Pod vodojemom
Podboroviansky potok
Rudolfa Jašíka
Rudolfa Čelku
Sama Chalupku
Strážska Cesta
Terézie Vansovej
Tomáša Garrigue Masaryka
Tomáše Garrigue Masaryka
Trňanská
Viliama Paulínyho Tótha
Ľudmily Podjavorinskej
Ľudovíta Fullu
Ľudovíta Štúra
Štefana Moyzesa
Štefana Višňovského

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2056619487
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2059691618
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2059691619
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2059699576
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2059691620
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2059699566
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2056619461
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2059699563
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2056619470
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2059699553
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2056619481
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2059699546
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2059699543
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2056619493
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2059699535
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2056619499
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2059699534
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2056619505
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2059699533
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2056619512
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2059699586
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2059691617
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2059699583
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2059691616
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2856771501
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2059699592
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2059699579
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2059699573
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2059699590
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2059699549
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2059699556
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2059699569
Alexandra Nográdyho (osm), A. Nográdyho (minv) n2059699559
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n2863973503
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n2863973107
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n2863973108
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n2863973504
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n2863973109
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n2863973505
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n7271676145
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n2863973502
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n3003667692
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n2863973501
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n3003667693
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n2863973200
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n3003667691
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n2863973199
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n2863973126
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n2863973198
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n2863973106
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n2863972967
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n2863973105
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n2863973133
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n2863973149
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n2863973127
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n2863972998
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n2863973128
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n2863972999
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n2863973129
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n2863973150
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n2863973130
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n2863973151
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n2863973152
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n7271676165
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n7271676166
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n7271676146
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n7271676167
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n7271676168
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n7271676169
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n7271676170
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n2863973148
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n2863973104
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n2915478286
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n2915478186
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n2863973132
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n2863973131
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n2863972997
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n2863973134
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n2863973102
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n2863973135
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n2863973000
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n2863973136
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n2863973145
Andreja Hlinku (osm), A. Hlinku (minv) n2863973137
Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) n2920577299
Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) n2920577234
Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) n2920577292
Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) n2920576464
Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) n2920577287
Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) n2920577701
Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) n2920577235
Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) n2920577293
Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) n2920577290
Andreja Sládkoviča (osm), A. Sládkoviča (minv) n2920577289
Antona Bernoláka (osm), A. Bernoláka (minv) n2917263842
Antona Bernoláka (osm), A. Bernoláka (minv) n2917260986
Antona Bernoláka (osm), A. Bernoláka (minv) n2917263826
Antona Bernoláka (osm), A. Bernoláka (minv) n2917260974
Antona Bernoláka (osm), A. Bernoláka (minv) n2917263846
Antona Bernoláka (osm), A. Bernoláka (minv) n2917260963
Antona Bernoláka (osm), A. Bernoláka (minv) n2917260982
Antona Bernoláka (osm), A. Bernoláka (minv) n2917260976
Antona Bernoláka (osm), A. Bernoláka (minv) n2917260972
Antona Bernoláka (osm), A. Bernoláka (minv) n2917260987
Antona Bernoláka (osm), A. Bernoláka (minv) n2917260981
Antona Bernoláka (osm), A. Bernoláka (minv) n2917260973
Antona Bernoláka (osm), A. Bernoláka (minv) n2917260971
Antona Bernoláka (osm), A. Bernoláka (minv) n2917260970
Antona Bernoláka (osm), A. Bernoláka (minv) n2916568143
Antona Bernoláka (osm), A. Bernoláka (minv) n2917260979
Antona Bernoláka (osm), A. Bernoláka (minv) n2917260966
Antona Bernoláka (osm), A. Bernoláka (minv) n2917263835
Antona Bernoláka (osm), A. Bernoláka (minv) n2917263834
Antona Bernoláka (osm), A. Bernoláka (minv) n2917260975
Antona Bernoláka (osm), A. Bernoláka (minv) n2917263825
Antona Bernoláka (osm), A. Bernoláka (minv) n2917260965
Antona Bernoláka (osm), A. Bernoláka (minv) n2917263836
Antona Bernoláka (osm), A. Bernoláka (minv) n2917263829
Antona Bernoláka (osm), A. Bernoláka (minv) n2917263828
Antona Bernoláka (osm), A. Bernoláka (minv) n2917260967
Antona Bernoláka (osm), A. Bernoláka (minv) n2917263823
Antona Bernoláka (osm), A. Bernoláka (minv) n2917263844
Antona Bernoláka (osm), A. Bernoláka (minv) n2917263832
Antona Bernoláka (osm), A. Bernoláka (minv) n2917260964
Antona Bernoláka (osm), A. Bernoláka (minv) n2917263833
Antona Bernoláka (osm), A. Bernoláka (minv) n2917263843
Antona Bernoláka (osm), A. Bernoláka (minv) n2917260984
Bakova Jama (osm), Bakova jama (minv) n2856783338
Bakova Jama (osm), Bakova jama (minv) n2856783340
Bakova Jama (osm), Bakova jama (minv) n2856783339
Bakova Jama (osm), Bakova jama (minv) n2856783336
Bakova Jama (osm), Bakova jama (minv) n2856783341
Bakova Jama (osm), Bakova jama (minv) n2856783342
Bakova Jama (osm), Bakova jama (minv) n2856783343
Bakova Jama (osm), Bakova jama (minv) n2856783337
Bakova Jama (osm), Bakova jama (minv) n2856783335
Bakova Jama (osm), Bakova jama (minv) n2856783334
Bakova Jama (osm), Bakova jama (minv) n2856783344
Bela IV. (osm), J. Jesenského (minv) n2919807158
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2923881232
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2859151857
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2859151442
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2859151858
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913211415
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2859151443
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2859151859
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2859151444
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2859151445
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2859151446
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2859151873
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2859151880
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2859151874
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2859151830
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2859151894
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2859151836
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2859151829
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2859151441
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2859151856
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2859151895
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2859151806
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913211417
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913210383
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913210382
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913210375
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2859151433
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913211424
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2859151434
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913211425
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2859151435
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2859151875
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913211420
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2859151436
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913211411
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2859151437
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2859151438
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2859151833
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2859151439
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2859151440
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913211441
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913210370
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2859152408
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913211423
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913211422
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913211453
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913211446
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913211426
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913210385
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913210378
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913210387
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913211406
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2859151876
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913211454
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913211433
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913211450
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913210373
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913211428
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913210376
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2859151881
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913211412
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913211427
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2859151896
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2859151897
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913211437
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913210369
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913210372
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913210399
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913211449
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913211421
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913210371
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913210379
Borovianska cesta (osm), Borovianska (minv) n2913211408
Boženy Němcovej (osm), B. Němcovej (minv) n2913211407
Boženy Němcovej (osm), B. Němcovej (minv) n2913211416
Boženy Němcovej (osm), B. Němcovej (minv) n2913211404
Boženy Němcovej (osm), B. Němcovej (minv) n2913211409
Boženy Němcovej (osm), B. Němcovej (minv) n2913210386
Boženy Němcovej (osm), B. Němcovej (minv) n2913210391
Boženy Němcovej (osm), B. Němcovej (minv) n2913210395
Boženy Němcovej (osm), B. Němcovej (minv) n2913210388
Boženy Němcovej (osm), B. Němcovej (minv) n2913211418
Daniela Ertla (osm), D. Ertla (minv) n2059691626
Daniela Ertla (osm), D. Ertla (minv) n2059691621
Daniela Ertla (osm), D. Ertla (minv) n2059691622
Daniela Ertla (osm), D. Ertla (minv) n2056619517
Daniela Ertla (osm), D. Ertla (minv) n2059691623
Daniela Ertla (osm), D. Ertla (minv) n2056619524
Daniela Ertla (osm), D. Ertla (minv) n2059691624
Daniela Ertla (osm), D. Ertla (minv) n2056619529
Daniela Ertla (osm), D. Ertla (minv) n2059691625
Daniela Ertla (osm), D. Ertla (minv) n2056619536
Dolná Kolónia (osm), Dolná kolónia (minv) n2925854085
Dolná Kolónia (osm), Dolná kolónia (minv) n2925854027
Dolná Kolónia (osm), Dolná kolónia (minv) n2925854093
Dolná Kolónia (osm), Dolná kolónia (minv) n2925854019
Dolná Kolónia (osm), Dolná kolónia (minv) n2925854020
Dolná Kolónia (osm), Dolná kolónia (minv) n2925854024
Dolná Kolónia (osm), Dolná kolónia (minv) n2925854025
Dolná Kolónia (osm), Dolná kolónia (minv) n2925854023
Dolná Kolónia (osm), Dolná kolónia (minv) n2925854010
Dolná Kolónia (osm), Dolná kolónia (minv) n2925854096
Dolná Kolónia (osm), Dolná kolónia (minv) n2925854011
Dolná Kolónia (osm), Dolná kolónia (minv) n2925854095
Dolná Kolónia (osm), Dolná kolónia (minv) n2925854026
Dolná Kolónia (osm), Dolná kolónia (minv) n2925854013
Dolná Kolónia (osm), Dolná kolónia (minv) n2925854014
Dolná Kolónia (osm), Dolná kolónia (minv) n2925854015
Dolná Kolónia (osm), Dolná kolónia (minv) n2925854016
Dolná Kolónia (osm), Dolná kolónia (minv) n2925854017
Dolná Kolónia (osm), Dolná kolónia (minv) n2925854090
Dolná Kolónia (osm), Dolná kolónia (minv) n2925854018
Dolná Kolónia (osm), Dolná kolónia (minv) n2925854012
Dolná Kolónia (osm), Dolná kolónia (minv) n2925854097
Eleny Maróthy Šoltésovej (osm), E. M. Šoltésovej (minv) n2916568168
Eleny Maróthy Šoltésovej (osm), E. M. Šoltésovej (minv) n2916568183
Eleny Maróthy Šoltésovej (osm), E. M. Šoltésovej (minv) n2916568184
Eleny Maróthy Šoltésovej (osm), E. M. Šoltésovej (minv) n2916568434
Eleny Maróthy Šoltésovej (osm), E. M. Šoltésovej (minv) n2916568417
Eleny Maróthy Šoltésovej (osm), E. M. Šoltésovej (minv) n2916568415
Eleny Maróthy Šoltésovej (osm), E. M. Šoltésovej (minv) n2916568416
Eleny Maróthy Šoltésovej (osm), E. M. Šoltésovej (minv) n2916568418
Eleny Maróthy Šoltésovej (osm), E. M. Šoltésovej (minv) n2916568457
Eleny Maróthy Šoltésovej (osm), E. M. Šoltésovej (minv) n2916568179
Eleny Maróthy Šoltésovej (osm), E. M. Šoltésovej (minv) n2916568414
Eleny Maróthy Šoltésovej (osm), E. M. Šoltésovej (minv) n2916568176
Eleny Maróthy Šoltésovej (osm), E. M. Šoltésovej (minv) n2916568181
Eleny Maróthy Šoltésovej (osm), E. M. Šoltésovej (minv) n2916568175
Eleny Maróthy Šoltésovej (osm), E. M. Šoltésovej (minv) n2916568178
Eleny Maróthy Šoltésovej (osm), E. M. Šoltésovej (minv) n2916568896
Eleny Maróthy Šoltésovej (osm), E. M. Šoltésovej (minv) n2916568897
Eleny Maróthy Šoltésovej (osm), E. M. Šoltésovej (minv) n2916569003
Eleny Maróthy Šoltésovej (osm), E. M. Šoltésovej (minv) n2916569001
Eleny Maróthy Šoltésovej (osm), E. M. Šoltésovej (minv) n2916569028
Eleny Maróthy Šoltésovej (osm), E. M. Šoltésovej (minv) n2916568180
Eleny Maróthy Šoltésovej (osm), E. M. Šoltésovej (minv) n2916569002
Eleny Maróthy Šoltésovej (osm), E. M. Šoltésovej (minv) n2916569035
Eleny Maróthy Šoltésovej (osm), E. M. Šoltésovej (minv) n2916568198
Eleny Maróthy Šoltésovej (osm), E. M. Šoltésovej (minv) n2916569050
Eleny Maróthy Šoltésovej (osm), E. M. Šoltésovej (minv) n2916568199
Eleny Maróthy Šoltésovej (osm), E. M. Šoltésovej (minv) n2916568429
Evgenija Pavloviča Voljanského (osm), E. P. Voljanského (minv) n2059712462
Evgenija Pavloviča Voljanského (osm), E. P. Voljanského (minv) n2856771526
Evgenija Pavloviča Voljanského (osm), E. P. Voljanského (minv) n2059712459
Evgenija Pavloviča Voljanského (osm), E. P. Voljanského (minv) n2059712455
Evgenija Pavloviča Voljanského (osm), E. P. Voljanského (minv) n2059712453
Evgenija Pavloviča Voljanského (osm), E. P. Voljanského (minv) n2059712451
Evgenija Pavloviča Voljanského (osm), E. P. Voljanského (minv) n2059712447
Evgenija Pavloviča Voljanského (osm), E. P. Voljanského (minv) n2059712444
Evgenija Pavloviča Voljanského (osm), E. P. Voljanského (minv) n2059712440
Evgenija Pavloviča Voljanského (osm), E. P. Voljanského (minv) n2059712454
Ferienčíkova (osm), Ferjenčíkova (minv) n2917260989
Ferienčíkova (osm), Ferjenčíkova (minv) n2917260991
Ferienčíkova (osm), Ferjenčíkova (minv) n2917260980
Ferienčíkova (osm), Ferjenčíkova (minv) n2917260978
Ferienčíkova (osm), Ferjenčíkova (minv) n2917260988
Ferienčíkova (osm), Ferjenčíkova (minv) n2917260983
Ferienčíkova (osm), Ferjenčíkova (minv) n2917260968
Ferienčíkova (osm), Ferjenčíkova (minv) n2917263845
Ferienčíkova (osm), Ferjenčíkova (minv) n2917260962
Ferienčíkova (osm), Ferjenčíkova (minv) n2917263841
Ferienčíkova (osm), Ferjenčíkova (minv) n2917263839
Ferienčíkova (osm), Ferjenčíkova (minv) n2917263838
Ferienčíkova (osm), Ferjenčíkova (minv) n2917260969
Ferienčíkova (osm), Ferjenčíkova (minv) n2917263837
Ferienčíkova (osm), Ferjenčíkova (minv) n2917260977
Ferienčíkova (osm), Ferjenčíkova (minv) n2917260990
Ferienčíkova (osm), Ferjenčíkova (minv) n2917260985
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n2931139606
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n2931139626
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n4778140752
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n2931139632
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n2931139609
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n2931139608
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n4776615347
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n4778140747
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n2931139631
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n2931139637
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n2931139610
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n2931139638
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n2931139615
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n2931139611
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n4776615214
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n2931139613
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n2931139640
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n2931139614
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n2931139624
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n2931139623
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n2931139622
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n2931139879
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n2931139616
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n2931139881
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n2931139625
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n2931139628
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n2931139641
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n2931139630
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n2931139636
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n2931140136
Františka Hečka (osm), F. Hečku (minv) n2931139629
Fraňa Kráľa (osm), F. Kráľa (minv) n2860215525
Fraňa Kráľa (osm), F. Kráľa (minv) n7462137596
Fraňa Kráľa (osm), F. Kráľa (minv) n7462137595
Fraňa Kráľa (osm), F. Kráľa (minv) n2860215527
Fraňa Kráľa (osm), F. Kráľa (minv) n2860215526
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) w82704510
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) w82704456
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) w82704449
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) w82704517
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) w82704536
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) w82704459
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) w82704620
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) w82704610
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) w82704489
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) w82704548
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) w82704641
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) w82704541
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) w82704441
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) w82704578
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) w82704574
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) w82704470
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) n2925008219
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) n2925008218
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) n2925008217
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) n2925008216
Generála Asmolova (osm), Gen. Asmolova (minv) w82704482
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704590
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704549
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704500
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704564
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704531
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704616
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704568
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704625
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704593
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704484
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704645
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704539
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704478
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704444
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704585
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704649
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704606
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704504
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704447
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704487
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704443
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704598
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704646
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704555
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704492
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704525
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704506
Generála Svobodu (osm), Gen. Svobodu (minv) w82704474
Hronská (osm), Hať Podharajch (minv) w110040747
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) n2915478194
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) n2915478048
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) n2915478191
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) n2915478041
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) n2915478047
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) n2915478078
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) n2915478091
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) n2915478279
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) n2915478113
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) n2915478049
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) n2915478153
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) n2915478086
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) n2915478094
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) n2915478050
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) n2915478196
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) n2915478161
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) n2915478227
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) n2915478102
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) n2915478157
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) n2915478164
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) n2915478202
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) n2915478180
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) n2915478231
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) n2915478147
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) n2915478163
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) n2915478109
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) n2915478095
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) n2915478107
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) n2915478071
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) n4555512438
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) n2915478224
Ivana Krasku (osm), I. Krasku (minv) n2915478287
Janka Alexyho (osm), J. Alexyho (minv) n2925007774
Janka Alexyho (osm), J. Alexyho (minv) n2925008395
Janka Alexyho (osm), J. Alexyho (minv) n2925007775
Janka Alexyho (osm), J. Alexyho (minv) n2925007776
Janka Alexyho (osm), J. Alexyho (minv) n2925007781
Janka Alexyho (osm), J. Alexyho (minv) n2925007779
Janka Alexyho (osm), J. Alexyho (minv) n2925007780
Janka Alexyho (osm), J. Alexyho (minv) n2925007773
Janka Alexyho (osm), J. Alexyho (minv) n2925007777
Janka Alexyho (osm), J. Alexyho (minv) n2925007772
Janka Alexyho (osm), J. Alexyho (minv) n2925007778
Janka Alexyho (osm), J. Alexyho (minv) n2925007770
Janka Alexyho (osm), J. Alexyho (minv) n2925007782
Janka Alexyho (osm), J. Alexyho (minv) n2925007771
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568841
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568471
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568126
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568837
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568437
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n8166995673
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568472
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916569029
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568843
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568454
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n8166995676
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568455
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568844
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568827
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916569039
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568435
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568139
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568140
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568840
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568474
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568835
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568174
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568158
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568159
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568473
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568470
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568468
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568475
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568839
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568483
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568446
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568477
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568157
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916569030
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568834
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2859676875
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568900
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568480
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568134
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568479
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2919807165
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568818
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n8194076129
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2919807164
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2919807163
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568138
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2919807161
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568447
Janka Jesenského (osm), Bela IV. (minv) n2919807159
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2919807159
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568823
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568481
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568432
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568433
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568469
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568838
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568831
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568464
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568830
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568467
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568499
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568893
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568829
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) w127601180
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568476
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916569048
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568815
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568813
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568833
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568816
Janka Jesenského (osm), J. Jesenského (minv) n2916568402
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923067664
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923068005
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923881282
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923068004
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923067667
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923068003
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923068001
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923067666
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923881328
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923068002
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923067679
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923068016
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923067678
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923067676
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923067677
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923067673
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923068013
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923068017
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923880295
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n4196925323
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923880292
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923881291
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923881255
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923881211
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923881254
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923881272
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923067683
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923881214
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923881266
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923881271
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923881283
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923881262
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923881201
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923881260
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923067675
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923881267
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) n2923881202
Jozefa Cígera Hronského (osm), J. C. Hronského (minv) n2919807138
Jozefa Cígera Hronského (osm), J. C. Hronského (minv) n2919807147
Jozefa Cígera Hronského (osm), J. C. Hronského (minv) n2919807148
Jozefa Cígera Hronského (osm), J. C. Hronského (minv) n2919807143
Jozefa Cígera Hronského (osm), J. C. Hronského (minv) n2919807145
Jozefa Cígera Hronského (osm), J. C. Hronského (minv) n2919807154
Jozefa Cígera Hronského (osm), J. C. Hronského (minv) n2919807139
Jozefa Cígera Hronského (osm), J. C. Hronského (minv) n2919807142
Jozefa Cígera Hronského (osm), J. C. Hronského (minv) n2919807151
Jozefa Cígera Hronského (osm), J. C. Hronského (minv) n2919807166
Jozefa Cígera Hronského (osm), J. C. Hronského (minv) n2919807155
Jozefa Cígera Hronského (osm), J. C. Hronského (minv) n2919807141
Jozefa Cígera Hronského (osm), J. C. Hronského (minv) n2919807152
Jozefa Cígera Hronského (osm), J. C. Hronského (minv) n2919807146
Jozefa Cígera Hronského (osm), J. C. Hronského (minv) n2919807144
Jozefa Cígera Hronského (osm), J. C. Hronského (minv) n2919807156
Jozefa Cígera Hronského (osm), J. C. Hronského (minv) n2919807137
Jozefa Cígera Hronského (osm), J. C. Hronského (minv) n2919807150
Jozefa Cígera Hronského (osm), J. C. Hronského (minv) n2919807127
Jozefa Cígera Hronského (osm), J. C. Hronského (minv) n2919807149
Jozefa Cígera Hronského (osm), J. C. Hronského (minv) n2919807153
Jozefa Gregora Tajovského (osm), J. G. Tajovského (minv) n2915478152
Jozefa Gregora Tajovského (osm), J. G. Tajovského (minv) n2915478229
Jozefa Gregora Tajovského (osm), J. G. Tajovského (minv) n2915478154
Jozefa Gregora Tajovského (osm), J. G. Tajovského (minv) n2915478225
Jozefa Gregora Tajovského (osm), J. G. Tajovského (minv) n2915478151
Jozefa Gregora Tajovského (osm), J. G. Tajovského (minv) n2915478170
Jozefa Gregora Tajovského (osm), J. G. Tajovského (minv) n2915478216
Jozefa Gregora Tajovského (osm), J. G. Tajovského (minv) n2915478150
Jozefa Gregora Tajovského (osm), J. G. Tajovského (minv) n2915478146
Jozefa Gregora Tajovského (osm), J. G. Tajovského (minv) n2915478204
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920577291
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920576491
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920577239
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920576492
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920576485
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920576484
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920577286
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920576486
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920576451
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920576487
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920576468
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920577285
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920576458
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920577283
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920576494
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920576500
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920577214
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920577246
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920577202
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920577251
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920576448
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920576465
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920576462
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920577245
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920577284
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920576461
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920576488
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920576480
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919004737
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919004728
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920577270
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919004738
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919004757
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919004736
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919005610
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919004758
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919004749
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919004739
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919005603
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919004740
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919004732
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919004735
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919005613
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919004731
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919004767
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919004779
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919004778
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919004768
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920576481
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919004769
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920576482
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919004770
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920576483
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919004771
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920576459
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919005608
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919004774
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919004795
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919004776
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919004734
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919004777
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919004743
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2919004760
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920577217
Jozefa Kozáčeka (osm), J. Kozáčeka (minv) n2920577237
Juraja Bánika (osm), J. Bánika (minv) n2859151850
Juraja Bánika (osm), J. Bánika (minv) n2859151851
Juraja Bánika (osm), J. Bánika (minv) n2859151841
Juraja Bánika (osm), J. Bánika (minv) n2859151865
Juraja Bánika (osm), J. Bánika (minv) n2859151842
Juraja Bánika (osm), J. Bánika (minv) n2859151893
Juraja Bánika (osm), J. Bánika (minv) n2859151843
Juraja Bánika (osm), J. Bánika (minv) n2859151861
Juraja Bánika (osm), J. Bánika (minv) n2859151862
Juraja Bánika (osm), J. Bánika (minv) n2859151860
Juraja Bánika (osm), J. Bánika (minv) n2859151844
Juraja Bánika (osm), J. Bánika (minv) n2859151852
Juraja Bánika (osm), J. Bánika (minv) n2859151853
Juraja Bánika (osm), J. Bánika (minv) n2859151846
Juraja Bánika (osm), J. Bánika (minv) n2859151845
Juraja Bánika (osm), J. Bánika (minv) n2859151864
Juraja Bánika (osm), J. Bánika (minv) n2859151847
Juraja Bánika (osm), J. Bánika (minv) n2859151848
Juraja Bánika (osm), J. Bánika (minv) n2859151863
Juraja Bánika (osm), J. Bánika (minv) n2859151849
Juraja Bánika (osm), J. Bánika (minv) n2859151854
Juraja Fándlyho (osm), J. Fándlyho (minv) n2913210381
Juraja Fándlyho (osm), J. Fándlyho (minv) n2913210374
Juraja Jánošíka (osm), J. Jánošíka (minv) n2913211413
Juraja Jánošíka (osm), J. Jánošíka (minv) n2913210397
Juraja Jánošíka (osm), J. Jánošíka (minv) n2913211414
Juraja Jánošíka (osm), J. Jánošíka (minv) n2913210393
Juraja Jánošíka (osm), J. Jánošíka (minv) n2913211410
Juraja Jánošíka (osm), J. Jánošíka (minv) n2913210396
Juraja Jánošíka (osm), J. Jánošíka (minv) n2913211401
Jurija Gagarina (osm), J. Gagarina (minv) n2931139857
Jurija Gagarina (osm), J. Gagarina (minv) n2931139851
Jurija Gagarina (osm), J. Gagarina (minv) n2931139836
Jurija Gagarina (osm), J. Gagarina (minv) n2931139847
Jurija Gagarina (osm), J. Gagarina (minv) n2931139837
Jurija Gagarina (osm), J. Gagarina (minv) n2931139838
Jurija Gagarina (osm), J. Gagarina (minv) n2931139850
Jurija Gagarina (osm), J. Gagarina (minv) n2931139849
Jurija Gagarina (osm), J. Gagarina (minv) n2931139840
Jurija Gagarina (osm), J. Gagarina (minv) n2931139841
Jurija Gagarina (osm), J. Gagarina (minv) n2931139842
Jurija Gagarina (osm), J. Gagarina (minv) n2931139843
Jurija Gagarina (osm), J. Gagarina (minv) n2931139844
Jurija Gagarina (osm), J. Gagarina (minv) n2931139845
Jurija Gagarina (osm), J. Gagarina (minv) n2931139846
Jurija Gagarina (osm), J. Gagarina (minv) n2931139848
Jurija Gagarina (osm), J. Gagarina (minv) n2931139839
Jurija Gagarina (osm), J. Gagarina (minv) n2931139352
Jurija Gagarina (osm), J. Gagarina (minv) n2931139876
Jána Amosa Komenského (osm), J. A. Komenského (minv) n2915478195
Jána Amosa Komenského (osm), J. A. Komenského (minv) n2915478085
Jána Amosa Komenského (osm), J. A. Komenského (minv) n2915478067
Jána Amosa Komenského (osm), J. A. Komenského (minv) n2915478056
Jána Amosa Komenského (osm), J. A. Komenského (minv) n2915478065
Jána Amosa Komenského (osm), J. A. Komenského (minv) n2915478066
Jána Amosa Komenského (osm), J. A. Komenského (minv) n2915478070
Jána Amosa Komenského (osm), J. A. Komenského (minv) n2915478144
Jána Amosa Komenského (osm), J. A. Komenského (minv) n2915478063
Jána Amosa Komenského (osm), J. A. Komenského (minv) n2915478073
Jána Amosa Komenského (osm), J. A. Komenského (minv) n2915478101
Jána Amosa Komenského (osm), J. A. Komenského (minv) n2915478139
Jána Amosa Komenského (osm), J. A. Komenského (minv) n2915478130
Jána Amosa Komenského (osm), J. A. Komenského (minv) n2915478158
Jána Amosa Komenského (osm), J. A. Komenského (minv) n2915478159
Jána Amosa Komenského (osm), J. A. Komenského (minv) n2915478105
Jána Amosa Komenského (osm), J. A. Komenského (minv) n2915478223
Jána Amosa Komenského (osm), J. A. Komenského (minv) n4598005518
Jána Amosa Komenského (osm), J. A. Komenského (minv) n2915478140
Jána Amosa Komenského (osm), J. A. Komenského (minv) n2915478165
Jána Amosa Komenského (osm), J. A. Komenského (minv) n2915478183
Jána Amosa Komenského (osm), J. A. Komenského (minv) n2915478125
Jána Amosa Komenského (osm), J. A. Komenského (minv) n2915478162
Jána Amosa Komenského (osm), J. A. Komenského (minv) n2915478136
Jána Amosa Komenského (osm), J. A. Komenského (minv) n2915478100
Jána Amosa Komenského (osm), J. A. Komenského (minv) n2915478133
Jána Amosa Komenského (osm), J. A. Komenského (minv) n2915478106
Jána Amosa Komenského (osm), J. A. Komenského (minv) n2915478104
Jána Amosa Komenského (osm), J. A. Komenského (minv) n2915478115
Jána Amosa Komenského (osm), J. A. Komenského (minv) n2915478126
Jána Amosa Komenského (osm), J. A. Komenského (minv) n2915478116
Jána Bottu (osm), J. Bottu (minv) n2915478112
Jána Bottu (osm), J. Bottu (minv) n2915478122
Jána Bottu (osm), J. Bottu (minv) n2915478120
Jána Bottu (osm), J. Bottu (minv) n2915478111
Jána Bottu (osm), J. Bottu (minv) n2915478103
Jána Bottu (osm), J. Bottu (minv) n2915478213
Jána Bottu (osm), J. Bottu (minv) n2915478283
Jána Bottu (osm), J. Bottu (minv) n2915478077
Jána Bottu (osm), J. Bottu (minv) n2916569013
Jána Bottu (osm), J. Bottu (minv) n2916569015
Jána Bottu (osm), J. Bottu (minv) n2916569012
Jána Bottu (osm), J. Bottu (minv) n2916569014
Jána Bottu (osm), J. Bottu (minv) n2915478239
Jána Bottu (osm), J. Bottu (minv) n2915478252
Jána Bottu (osm), J. Bottu (minv) n2915478255
Jána Bottu (osm), J. Bottu (minv) n2915478256
Jána Bottu (osm), J. Bottu (minv) n2915478249
Jána Bottu (osm), J. Bottu (minv) n2915478243
Jána Bottu (osm), J. Bottu (minv) n2915478236
Jána Bottu (osm), J. Bottu (minv) n2915478242
Jána Bottu (osm), J. Bottu (minv) n2915478235
Jána Bottu (osm), J. Bottu (minv) n2915478265
Jána Bottu (osm), J. Bottu (minv) n2915478246
Jána Bottu (osm), J. Bottu (minv) n2915478108
Jána Francisciho (osm), Francisciho (minv) n2916568148
Jána Francisciho (osm), Francisciho (minv) n2916568154
Jána Francisciho (osm), Francisciho (minv) n2916568144
Jána Francisciho (osm), Francisciho (minv) n2916568190
Jána Francisciho (osm), Francisciho (minv) n2916568185
Jána Francisciho (osm), Francisciho (minv) n2916568123
Jána Francisciho (osm), Francisciho (minv) n2916568427
Jána Francisciho (osm), Francisciho (minv) n2916568153
Jána Francisciho (osm), Francisciho (minv) n2916568186
Jána Francisciho (osm), Francisciho (minv) n2916568152
Jána Francisciho (osm), Francisciho (minv) n2916568149
Jána Hollého (osm), J. Hollého (minv) n2916568405
Jána Hollého (osm), J. Hollého (minv) n2919807128
Jána Hollého (osm), J. Hollého (minv) n2919807162
Jána Hollého (osm), J. Hollého (minv) n2919807160
Jána Jiskru (osm), J. Jiskru (minv) n2920576456
Jána Jiskru (osm), J. Jiskru (minv) n2920577223
Jána Jiskru (osm), J. Jiskru (minv) n2920577222
Jána Jiskru (osm), J. Jiskru (minv) n2920577220
Jána Jiskru (osm), J. Jiskru (minv) n2920577271
Jána Kalinčiaka (osm), J. Kalinčiaka (minv) n2915478053
Jána Kalinčiaka (osm), J. Kalinčiaka (minv) n2915478072
Jána Kalinčiaka (osm), J. Kalinčiaka (minv) n2915478033
Jána Kalinčiaka (osm), J. Kalinčiaka (minv) n2915478201
Jána Kalinčiaka (osm), J. Kalinčiaka (minv) n2915478292
Jána Kalinčiaka (osm), J. Kalinčiaka (minv) n2915478034
Jána Kalinčiaka (osm), J. Kalinčiaka (minv) n2915478035
Jána Kalinčiaka (osm), J. Kalinčiaka (minv) n2915478271
Jána Kalinčiaka (osm), J. Kalinčiaka (minv) n2915478043
Jána Kalinčiaka (osm), J. Kalinčiaka (minv) n2915478276
Jána Kalinčiaka (osm), J. Kalinčiaka (minv) n2915478044
Jána Kalinčiaka (osm), J. Kalinčiaka (minv) n2915478290
Jána Kalinčiaka (osm), J. Kalinčiaka (minv) n2915478291
Jána Kalinčiaka (osm), J. Kalinčiaka (minv) n2915478270
Jána Kalinčiaka (osm), J. Kalinčiaka (minv) n2915478062
Jána Kalinčiaka (osm), J. Kalinčiaka (minv) n2915478293
Jána Kalinčiaka (osm), J. Kalinčiaka (minv) n2915478058
Jána Kalinčiaka (osm), J. Kalinčiaka (minv) n2915478039
Jána Kalinčiaka (osm), J. Kalinčiaka (minv) n2915478197
Jána Kalinčiaka (osm), J. Kalinčiaka (minv) n2915478037
Jána Kalinčiaka (osm), J. Kalinčiaka (minv) n2915478233
Jána Kalinčiaka (osm), J. Kalinčiaka (minv) n2915478209
Jána Kalinčiaka (osm), J. Kalinčiaka (minv) n2915478285
Jána Kalinčiaka (osm), J. Kalinčiaka (minv) n2915478117
Jána Kalinčiaka (osm), J. Kalinčiaka (minv) n2915478118
Jána Kalinčiaka (osm), J. Kalinčiaka (minv) n2915478081
Jána Kalinčiaka (osm), J. Kalinčiaka (minv) n2915478076
Jána Kalinčiaka (osm), J. Kalinčiaka (minv) n2915478132
Jána Kalinčiaka (osm), J. Kalinčiaka (minv) n2915478059
Jána Kalinčiaka (osm), J. Kalinčiaka (minv) n2915478110
Jána Kalinčiaka (osm), J. Kalinčiaka (minv) n2915478092
Jána Kalinčiaka (osm), J. Kalinčiaka (minv) n2915478090
Jána Kalinčiaka (osm), J. Kalinčiaka (minv) n2915478042
Jána Kalinčiaka (osm), J. Kalinčiaka (minv) n2915478082
Jána Kalinčiaka (osm), J. Kalinčiaka (minv) n2915478061
Jána Kalinčiaka (osm), J. Kalinčiaka (minv) n2915478074
Jána Kalinčiaka (osm), J. Kalinčiaka (minv) n2915478046
Jána Kalinčiaka (osm), J. Kalinčiaka (minv) n2915478068
Jána Kalinčiaka (osm), J. Kalinčiaka (minv) n2915478045
Jána Kalinčiaka (osm), J. Kalinčiaka (minv) n2915478060
Jána Kalinčiaka (osm), J. Kalinčiaka (minv) n2915478036
Jána Kalinčiaka (osm), J. Kalinčiaka (minv) n2915478064
Jána Kalinčiaka (osm), J. Kalinčiaka (minv) n2915478038
Jána Kalinčiaka (osm), J. Kalinčiaka (minv) n2915478057
Jána Kollára (osm), J. Kollára (minv) n2919005629
Jána Kollára (osm), J. Kollára (minv) n2913210380
Jána Matušku (osm), J. Matušku (minv) n2922134070
Jána Nerudu (osm), J. Nerudu (minv) n2928730158
Jána Poničana (osm), J. Poničana (minv) n2931139835
Jána Poničana (osm), J. Poničana (minv) n2931139818
Jána Poničana (osm), J. Poničana (minv) n2931139819
Jána Poničana (osm), J. Poničana (minv) n2931139820
Jána Poničana (osm), J. Poničana (minv) n2931139821
Jána Poničana (osm), J. Poničana (minv) n2931139822
Jána Poničana (osm), J. Poničana (minv) n2931139823
Jána Poničana (osm), J. Poničana (minv) n2931139824
Jána Poničana (osm), J. Poničana (minv) n2931139825
Jána Poničana (osm), J. Poničana (minv) n2931139826
Jána Poničana (osm), J. Poničana (minv) n2931139827
Jána Poničana (osm), J. Poničana (minv) n2931139828
Jána Poničana (osm), J. Poničana (minv) n2931139829
Jána Poničana (osm), J. Poničana (minv) n2931139830
Jána Poničana (osm), J. Poničana (minv) n2931139831
Jána Poničana (osm), J. Poničana (minv) n2931139832
Jána Poničana (osm), J. Poničana (minv) n2931139834
Jána Poničana (osm), J. Poničana (minv) n2931139833
Jána Švermu (osm), J. Švermu (minv) n2916568145
Jána Švermu (osm), J. Švermu (minv) n2916568171
Jána Švermu (osm), J. Švermu (minv) n2916569043
Jána Švermu (osm), J. Švermu (minv) n2916568410
Jána Švermu (osm), J. Švermu (minv) n2916569031
Jána Švermu (osm), J. Švermu (minv) n2916568403
Jána Švermu (osm), J. Švermu (minv) n2916569036
Jána Švermu (osm), J. Švermu (minv) n2919807131
Jána Švermu (osm), J. Švermu (minv) n2916568129
Jána Švermu (osm), J. Švermu (minv) n2919807130
Jána Švermu (osm), J. Švermu (minv) n2916568124
Jána Švermu (osm), J. Švermu (minv) n2919807133
Jána Švermu (osm), J. Švermu (minv) n2916568438
Jána Švermu (osm), J. Švermu (minv) n2919807132
Jána Švermu (osm), J. Švermu (minv) n2919807140
Jána Švermu (osm), J. Švermu (minv) n2916568413
Jána Švermu (osm), J. Švermu (minv) n2916568172
Jána Švermu (osm), J. Švermu (minv) n2919807134
Jána Švermu (osm), J. Švermu (minv) n2919807136
Jána Švermu (osm), J. Švermu (minv) n2916568411
Jána Švermu (osm), J. Švermu (minv) n2916568412
Jána Švermu (osm), J. Švermu (minv) n2916569038
Jána Švermu (osm), J. Švermu (minv) n2916568836
Jána Švermu (osm), J. Švermu (minv) n2916569027
Jána Švermu (osm), J. Švermu (minv) n2919807157
Jána Švermu (osm), J. Švermu (minv) n2916569032
Jána Švermu (osm), J. Švermu (minv) n2916568461
Jána Švermu (osm), J. Švermu (minv) n2916569051
Jána Švermu (osm), J. Švermu (minv) n2916569022
Jána Švermu (osm), J. Švermu (minv) n2916569041
Jána Švermu (osm), J. Švermu (minv) n2916569021
Jána Švermu (osm), J. Švermu (minv) n2916569042
Jána Švermu (osm), J. Švermu (minv) n2916569040
Jána Švermu (osm), J. Švermu (minv) n2916569037
Jána Švermu (osm), J. Švermu (minv) n2916569019
Jána Švermu (osm), J. Švermu (minv) n2916568401
Jána Švermu (osm), J. Švermu (minv) n2916569018
Jána Švermu (osm), J. Švermu (minv) n2916568200
Jána Švermu (osm), J. Švermu (minv) n2916569017
Jána Švermu (osm), J. Švermu (minv) n2916568150
Jána Švermu (osm), J. Švermu (minv) n2916569016
Jána Švermu (osm), J. Švermu (minv) n2916569020
Karola Šmidkeho (osm), K. Šmidkeho (minv) n2050552673
Karola Šmidkeho (osm), K. Šmidkeho (minv) n2050552668
Karola Šmidkeho (osm), K. Šmidkeho (minv) n2050569950
Karola Šmidkeho (osm), K. Šmidkeho (minv) n2050569953
Karola Šmidkeho (osm), K. Šmidkeho (minv) n2050552675
Karola Šmidkeho (osm), K. Šmidkeho (minv) n2050569954
Karola Šmidkeho (osm), K. Šmidkeho (minv) n2050552677
Karola Šmidkeho (osm), K. Šmidkeho (minv) n2050569956
Karola Šmidkeho (osm), K. Šmidkeho (minv) n2050519991
Karola Šmidkeho (osm), K. Šmidkeho (minv) n2050569959
Karola Šmidkeho (osm), K. Šmidkeho (minv) n2050569957
Karola Šmidkeho (osm), K. Šmidkeho (minv) n2050519986
Karola Šmidkeho (osm), K. Šmidkeho (minv) n2050552676
Kubániho (osm), Ľ. Kubániho (minv) n2921444706
Kubániho (osm), Ľ. Kubániho (minv) n2921444707
Kubániho (osm), Ľ. Kubániho (minv) n2921444709
Kubániho (osm), Ľ. Kubániho (minv) n2921444710
Kubániho (osm), Ľ. Kubániho (minv) n2921444705
Ladislava Novomeského (osm), L. Novomeského (minv) n2860215560
Ladislava Novomeského (osm), L. Novomeského (minv) n2860215533
Ladislava Novomeského (osm), L. Novomeského (minv) n2860215532
Ladislava Novomeského (osm), L. Novomeského (minv) n2860215561
Ladislava Novomeského (osm), L. Novomeského (minv) n2860215531
Ladislava Novomeského (osm), L. Novomeského (minv) n7462137594
Ladislava Novomeského (osm), L. Novomeského (minv) n2860215530
Ladislava Novomeského (osm), L. Novomeského (minv) n2860215529
Ladislava Novomeského (osm), L. Novomeského (minv) n2860215528
Lihoveckého (osm), I. Lihoveckého (minv) n2919004792
Lihoveckého (osm), I. Lihoveckého (minv) n2919004773
Lihoveckého (osm), I. Lihoveckého (minv) n2919005628
Lihoveckého (osm), I. Lihoveckého (minv) n2919004793
Lihoveckého (osm), I. Lihoveckého (minv) n2919004775
Lihoveckého (osm), I. Lihoveckého (minv) n2919004794
Lihoveckého (osm), I. Lihoveckého (minv) n2919004780
Lihoveckého (osm), I. Lihoveckého (minv) n2919004781
Lihoveckého (osm), I. Lihoveckého (minv) n2919005624
Lihoveckého (osm), I. Lihoveckého (minv) n2919004782
Lihoveckého (osm), I. Lihoveckého (minv) n2919004763
Lihoveckého (osm), I. Lihoveckého (minv) n2919004762
Lihoveckého (osm), I. Lihoveckého (minv) n2919004796
Lihoveckého (osm), I. Lihoveckého (minv) n2919004797
Lihoveckého (osm), I. Lihoveckého (minv) n2919004772
Martina Kukučína (osm), M. Kukučína (minv) n2916568869
Martina Kukučína (osm), M. Kukučína (minv) n2916568868
Martina Kukučína (osm), M. Kukučína (minv) n2916568866
Martina Kukučína (osm), M. Kukučína (minv) n2916568865
Martina Kukučína (osm), M. Kukučína (minv) n2916568867
Martina Kukučína (osm), M. Kukučína (minv) n2916568864
Martina Kukučína (osm), M. Kukučína (minv) n4599315949
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2863972953
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2863972963
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2863972964
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2863972965
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2863972996
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2863972955
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2863972951
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2863972969
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2863972962
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2863972960
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2863972961
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) w127315148
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2863972950
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2863972984
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2863972968
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2863972983
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2863972982
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2863972981
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2863972980
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2863972979
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2863972978
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2863972970
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2863972959
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2863972957
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2863972956
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2863972990
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2863972989
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2863972988
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2863972987
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2863972986
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2863972985
Martina Rázusa (osm), M. Rázusa (minv) n2863972958
Maršála Malinovského (osm), Marš. Malinovského (minv) n2925007783
Maršála Malinovského (osm), Marš. Malinovského (minv) n2925007784
Maršála Malinovského (osm), Marš. Malinovského (minv) n2925007785
Maršála Malinovského (osm), Marš. Malinovského (minv) n2925008207
Maršála Malinovského (osm), Marš. Malinovského (minv) n2925007792
Medveckého (osm), Ľ. Medveckého (minv) n2922134069
Medveckého (osm), Ľ. Medveckého (minv) n2922134065
Medveckého (osm), Ľ. Medveckého (minv) n2922132991
Medzinárodného dňa detí (osm), MDD (minv) n2931139620
Medzinárodného dňa detí (osm), MDD (minv) n2931139866
Medzinárodného dňa detí (osm), MDD (minv) n2931139674
Medzinárodného dňa detí (osm), MDD (minv) n2931139666
Medzinárodného dňa detí (osm), MDD (minv) n2931139668
Medzinárodného dňa detí (osm), MDD (minv) n2931139673
Medzinárodného dňa detí (osm), MDD (minv) n2931139664
Medzinárodného dňa detí (osm), MDD (minv) n2931139671
Medzinárodného dňa detí (osm), MDD (minv) n2931139662
Medzinárodného dňa detí (osm), MDD (minv) n2931139670
Medzinárodného dňa detí (osm), MDD (minv) n2931139669
Medzinárodného dňa detí (osm), MDD (minv) n2931139659
Medzinárodného dňa detí (osm), MDD (minv) n2931139672
Medzinárodného dňa detí (osm), MDD (minv) n2931139665
Medzinárodného dňa detí (osm), MDD (minv) n2931139660
Michala Miloslava Hodžu (osm), M. M. Hodžu (minv) n2923881229
Michala Miloslava Hodžu (osm), M. M. Hodžu (minv) n2921444758
Michala Miloslava Hodžu (osm), M. M. Hodžu (minv) n2921444757
Michala Miloslava Hodžu (osm), M. M. Hodžu (minv) n2921444713
Michala Miloslava Hodžu (osm), M. M. Hodžu (minv) n2921444756
Michala Miloslava Hodžu (osm), M. M. Hodžu (minv) n2921444754
Michala Miloslava Hodžu (osm), M. M. Hodžu (minv) n2923881287
Michala Miloslava Hodžu (osm), M. M. Hodžu (minv) n2923881286
Michala Miloslava Hodžu (osm), M. M. Hodžu (minv) n2921444753
Michala Miloslava Hodžu (osm), M. M. Hodžu (minv) n2923881208
Michala Miloslava Hodžu (osm), M. M. Hodžu (minv) n2921444729
Michala Miloslava Hodžu (osm), M. M. Hodžu (minv) n2923880297
Michala Miloslava Hodžu (osm), M. M. Hodžu (minv) n2921444394
Michala Miloslava Hodžu (osm), M. M. Hodžu (minv) n2921444703
Michala Miloslava Hodžu (osm), M. M. Hodžu (minv) n2923881318
Michala Miloslava Hodžu (osm), M. M. Hodžu (minv) n2921444759
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2922134006
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2922134022
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2922134058
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2922134030
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2922132983
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2922134004
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2922134033
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2922134003
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2922134029
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2922134009
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2922134028
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2922134008
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2922134032
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2922134037
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2922134031
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2921444742
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2922134005
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2922132982
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2921444399
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2921444701
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2923881223
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2923881306
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2923881239
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2923881295
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2923881240
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2923881296
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2923881305
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2921444716
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2921444717
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2921444718
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2923881299
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2921444711
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2923881314
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2921444392
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2923881297
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2921444702
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2923881222
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2922134027
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2922134054
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2921444741
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2921444708
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2921444391
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2923881220
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2922134007
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2923881221
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2922134023
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2922134024
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2923881308
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2922134025
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2923881310
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2922134026
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2923881212
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2922134044
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n2923881298
Miloša Bazovského (osm), M. Bazovského (minv) n2925008244
Miloša Bazovského (osm), M. Bazovského (minv) n2925007760
Miloša Bazovského (osm), M. Bazovského (minv) n2925007767
Miloša Bazovského (osm), M. Bazovského (minv) n2925007757
Miloša Bazovského (osm), M. Bazovského (minv) n2925007768
Miloša Bazovského (osm), M. Bazovského (minv) n2925007758
Miloša Bazovského (osm), M. Bazovského (minv) n2925007769
Miloša Bazovského (osm), M. Bazovského (minv) n2925007759
Miloša Bazovského (osm), M. Bazovského (minv) n2925007735
Miloša Bazovského (osm), M. Bazovského (minv) n2925007750
Miloša Bazovského (osm), M. Bazovského (minv) n2925007736
Miloša Bazovského (osm), M. Bazovského (minv) n2925007756
Miloša Bazovského (osm), M. Bazovského (minv) n2925007755
Miloša Bazovského (osm), M. Bazovského (minv) n2925007765
Miloša Bazovského (osm), M. Bazovského (minv) n2925007754
Miloša Bazovského (osm), M. Bazovského (minv) n2925007753
Miloša Bazovského (osm), M. Bazovského (minv) n2925007763
Miloša Bazovského (osm), M. Bazovského (minv) n2925007752
Miloša Bazovského (osm), M. Bazovského (minv) n2925007762
Miloša Bazovského (osm), M. Bazovského (minv) n2925007751
Miloša Bazovského (osm), M. Bazovského (minv) n2925007761
Miloša Bazovského (osm), M. Bazovského (minv) n2925007766
Mirka Nešpora (osm), M. Nešpora (minv) n2931139677
Mirka Nešpora (osm), M. Nešpora (minv) n2931139683
Mirka Nešpora (osm), M. Nešpora (minv) n2931139684
Mirka Nešpora (osm), M. Nešpora (minv) n2931139676
Mirka Nešpora (osm), M. Nešpora (minv) n2931139685
Mirka Nešpora (osm), M. Nešpora (minv) n2931139692
Mirka Nešpora (osm), M. Nešpora (minv) n2931139678
Mirka Nešpora (osm), M. Nešpora (minv) n2931139691
Mirka Nešpora (osm), M. Nešpora (minv) n2931139864
Mirka Nešpora (osm), M. Nešpora (minv) n2931139689
Mirka Nešpora (osm), M. Nešpora (minv) n2931139690
Mirka Nešpora (osm), M. Nešpora (minv) n2931139688
Mirka Nešpora (osm), M. Nešpora (minv) n2931139681
Mirka Nešpora (osm), M. Nešpora (minv) n2931139687
Mirka Nešpora (osm), M. Nešpora (minv) n2931139679
Mirka Nešpora (osm), M. Nešpora (minv) n2931139682
Môťovská ulica (osm), Môťovská (minv) n2916568490
Môťovská ulica (osm), Môťovská (minv) n2916568486
Môťovská ulica (osm), Môťovská (minv) n2916568485
Môťovská ulica (osm), Môťovská (minv) n2916568488
Môťovská ulica (osm), Môťovská (minv) n2916568824
Môťovská ulica (osm), Môťovská (minv) n2916568500
Môťovská ulica (osm), Môťovská (minv) n2916568817
Môťovská ulica (osm), Môťovská (minv) n2916568811
Môťovská ulica (osm), Môťovská (minv) n2916568487
Môťovská ulica (osm), Môťovská (minv) n2916568809
Môťovská ulica (osm), Môťovská (minv) n2916568494
Môťovská ulica (osm), Môťovská (minv) n2916568812
Môťovská ulica (osm), Môťovská (minv) n2916568810
Môťovská ulica (osm), Môťovská (minv) n2916568495
Môťovská ulica (osm), Môťovská (minv) n2916568832
Môťovská ulica (osm), Môťovská (minv) n2916568478
Môťovská ulica (osm), Môťovská (minv) n8194076130
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n2931139870
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n2931139869
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n2931139643
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n2931139871
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n2931139644
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n2931140133
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n2931140132
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n2931140131
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n2931139880
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n2931139656
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n2931140113
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n2931139872
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n2931140112
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n2931139654
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n2931139333
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n4801143335
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n2931139811
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n2931139655
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n2931139810
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n2931139653
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n2931139657
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n2931139645
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n4785778082
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n2931139619
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n2931139646
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n2931139649
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n2931139658
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n2931139650
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n2931139618
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n2931139652
Na Hôrke (osm), Na hôrke (minv) n2931139648
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) n2859151455
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) n2859151454
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) n2859151464
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) n4601528455
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) n2859151463
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) n2859151458
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) n2859151462
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) n2859151461
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) n2859151457
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) n2859151460
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) n2859151456
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) n2859151452
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) n2859151453
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) n2859151466
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) n2859151451
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) n2859151467
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) n2859151450
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) n2859151468
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) n2859151449
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) n2859151469
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) n2859151448
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) n2859151447
Na Rovni (osm), Na rovni (minv) n2859151465
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) n2856771533
Námestie SNP (osm), A. Sládkoviča (minv) n2920577300
Osada Sekier (osm), Sekierska dolina (minv) n2925008229
Osada Sekier (osm), Sekierska dolina (minv) n2928730160
Osada Sekier (osm), Sekierska dolina (minv) n2928730161
Osada Sekier (osm), Sekierska dolina (minv) n2928730162
Pavla Jozefa Šafárika (osm), P. J. Šafárika (minv) n2915478137
Pavla Jozefa Šafárika (osm), P. J. Šafárika (minv) n2915478098
Pavla Jozefa Šafárika (osm), P. J. Šafárika (minv) n2915478189
Pavla Jozefa Šafárika (osm), P. J. Šafárika (minv) n2915478093
Pavla Jozefa Šafárika (osm), P. J. Šafárika (minv) n4598005708
Pavla Jozefa Šafárika (osm), P. J. Šafárika (minv) n2915478129
Pavla Jozefa Šafárika (osm), P. J. Šafárika (minv) n2915478123
Pavla Jozefa Šafárika (osm), P. J. Šafárika (minv) n2915478124
Pavla Jozefa Šafárika (osm), P. J. Šafárika (minv) n2915478182
Pavla Jozefa Šafárika (osm), P. J. Šafárika (minv) n2915478096
Pavla Jozefa Šafárika (osm), P. J. Šafárika (minv) n2915478134
Pavla Jozefa Šafárika (osm), P. J. Šafárika (minv) n2915478099
Pavla Jozefa Šafárika (osm), P. J. Šafárika (minv) n2915478184
Pavla Jozefa Šafárika (osm), P. J. Šafárika (minv) n2915478181
Pavla Jozefa Šafárika (osm), P. J. Šafárika (minv) n2915478084
Pavla Országha Hviezdoslava (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n2920577210
Pavla Országha Hviezdoslava (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n2920577274
Pavla Országha Hviezdoslava (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n2920577255
Pavla Országha Hviezdoslava (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n2920577256
Pavla Országha Hviezdoslava (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n2920577249
Pavla Országha Hviezdoslava (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n2920577208
Pavla Országha Hviezdoslava (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n2920577209
Pavla Országha Hviezdoslava (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n2920577211
Pavla Országha Hviezdoslava (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n2920577212
Pavla Országha Hviezdoslava (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n2920577238
Pavla Országha Hviezdoslava (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n2920577247
Pavla Országha Hviezdoslava (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n2920577215
Pavla Országha Hviezdoslava (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n2920577206
Pavla Országha Hviezdoslava (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n2920577213
Pavla Országha Hviezdoslava (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n2920577205
Pavla Országha Hviezdoslava (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n2920577272
Pavla Országha Hviezdoslava (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n2920577273
Pavla Országha Hviezdoslava (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n2920576497
Pavla Országha Hviezdoslava (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n2920576498
Pavla Országha Hviezdoslava (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n2920577250
Pavla Országha Hviezdoslava (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n2920576496
Pavla Országha Hviezdoslava (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n2920576499
Pavla Országha Hviezdoslava (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n2920577204
Pavla Országha Hviezdoslava (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n2920577244
Pavla Országha Hviezdoslava (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n2856783345
Pavla Országha Hviezdoslava (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n2920577216
Pavla Országha Hviezdoslava (osm), P. O. Hviezdoslava (minv) n2920577282
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923881326
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923881261
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923881233
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923881225
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923881244
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923881276
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923881293
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923881264
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923881206
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923881265
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923881245
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923881243
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923881234
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923881312
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923068042
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923881324
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923881263
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923881292
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923881315
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923067660
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923067659
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923067669
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923067656
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923067665
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923068009
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923067670
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923068010
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923881288
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923067672
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923067662
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923068015
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923067661
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923068045
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923881311
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923068051
Petra Jilemnického (osm), P. Jilemnického (minv) n2923068020
Rudolfa Jašíka (osm), R. Jašíka (minv) n2925007739
Rudolfa Jašíka (osm), R. Jašíka (minv) n2925007737
Rudolfa Jašíka (osm), R. Jašíka (minv) n2925007744
Rudolfa Jašíka (osm), R. Jašíka (minv) n2925007749
Rudolfa Jašíka (osm), R. Jašíka (minv) n2925007743
Rudolfa Jašíka (osm), R. Jašíka (minv) n2925007745
Rudolfa Jašíka (osm), R. Jašíka (minv) n2925008247
Rudolfa Jašíka (osm), R. Jašíka (minv) n2925008394
Rudolfa Jašíka (osm), R. Jašíka (minv) n2925007742
Rudolfa Jašíka (osm), R. Jašíka (minv) n2925007748
Rudolfa Jašíka (osm), R. Jašíka (minv) n2925007741
Rudolfa Jašíka (osm), R. Jašíka (minv) n2925007747
Rudolfa Jašíka (osm), R. Jašíka (minv) n2925007738
Rudolfa Jašíka (osm), R. Jašíka (minv) n2925007746
Rudolfa Jašíka (osm), R. Jašíka (minv) n2925008384
Rudolfa Jašíka (osm), R. Jašíka (minv) n2925007740
Rudolfa Čelku (osm), R. Čelku (minv) n2923067698
Rudolfa Čelku (osm), R. Čelku (minv) n2923068022
Rudolfa Čelku (osm), R. Čelku (minv) n2923067699
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) n2915478251
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) n2915478253
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) n2915478247
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) n2915478257
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) n2915478069
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) n2915478278
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) n2915478142
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) n2915478128
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) n2915478055
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) n2915478284
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) n2915478254
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) n2915478241
Sama Chalupku (osm), S. Chalupku (minv) n2915478127
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923881213
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923881226
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923880289
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923068019
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923067693
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923067694
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923067690
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923067695
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923067691
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923067697
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923067696
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923067689
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923067681
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923068014
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923068036
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923881203
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923067692
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923881317
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923881321
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923881320
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923068049
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923881204
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923068021
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923881209
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923881205
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923881210
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923881215
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923881217
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923881216
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923881275
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923881274
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923881325
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923067682
Terézie Vansovej (osm), T. Vansovej (minv) n2923067688
Tomáše Garrigue Masaryka (osm), T. G. Masaryka (minv) n2859676597
Tomáše Garrigue Masaryka (osm), T. G. Masaryka (minv) n2859676592
Tomáše Garrigue Masaryka (osm), T. G. Masaryka (minv) n2923068026
Tomáše Garrigue Masaryka (osm), T. G. Masaryka (minv) n2923068047
Tomáše Garrigue Masaryka (osm), T. G. Masaryka (minv) n2856771541
Tomáše Garrigue Masaryka (osm), T. G. Masaryka (minv) n2922134052
Tomáše Garrigue Masaryka (osm), T. G. Masaryka (minv) n2859676927
Tomáše Garrigue Masaryka (osm), T. G. Masaryka (minv) n2922134051
Tomáše Garrigue Masaryka (osm), T. G. Masaryka (minv) n2859676930
Tomáše Garrigue Masaryka (osm), T. G. Masaryka (minv) n2859676899
Tomáše Garrigue Masaryka (osm), T. G. Masaryka (minv) n2922134050
Tomáše Garrigue Masaryka (osm), T. G. Masaryka (minv) n2859676591
Tomáše Garrigue Masaryka (osm), T. G. Masaryka (minv) n2922134049
Tomáše Garrigue Masaryka (osm), T. G. Masaryka (minv) n2922134045
Tomáše Garrigue Masaryka (osm), T. G. Masaryka (minv) n2922132988
Tomáše Garrigue Masaryka (osm), T. G. Masaryka (minv) n2859676545
Tomáše Garrigue Masaryka (osm), T. G. Masaryka (minv) n2859676838
Tomáše Garrigue Masaryka (osm), T. G. Masaryka (minv) n2922134036
Tomáše Garrigue Masaryka (osm), T. G. Masaryka (minv) n2859676878
Tomáše Garrigue Masaryka (osm), T. G. Masaryka (minv) n2859676825
Tomáše Garrigue Masaryka (osm), T. G. Masaryka (minv) n2859676837
Tomáše Garrigue Masaryka (osm), T. G. Masaryka (minv) n2859676593
Tomáše Garrigue Masaryka (osm), T. G. Masaryka (minv) n2922134066
Tomáše Garrigue Masaryka (osm), T. G. Masaryka (minv) n2859676805
Tomáše Garrigue Masaryka (osm), T. G. Masaryka (minv) n2859676804
Tomáše Garrigue Masaryka (osm), T. G. Masaryka (minv) n2859676831
Tomáše Garrigue Masaryka (osm), T. G. Masaryka (minv) n2859676828
Tomáše Garrigue Masaryka (osm), T. G. Masaryka (minv) n2859676829
Tomáše Garrigue Masaryka (osm), T. G. Masaryka (minv) n2859676936
Tomáše Garrigue Masaryka (osm), T. G. Masaryka (minv) n2859676887
Tomáše Garrigue Masaryka (osm), T. G. Masaryka (minv) n2859676906
Tomáše Garrigue Masaryka (osm), T. G. Masaryka (minv) n2859676910
Tomáše Garrigue Masaryka (osm), T. G. Masaryka (minv) n2859676907
Viliama Paulínyho Tótha (osm), V. P. Tótha (minv) n2919004764
Viliama Paulínyho Tótha (osm), V. P. Tótha (minv) n2919005601
Viliama Paulínyho Tótha (osm), V. P. Tótha (minv) n2920576475
Viliama Paulínyho Tótha (osm), V. P. Tótha (minv) n2919005604
Viliama Paulínyho Tótha (osm), V. P. Tótha (minv) n2920577298
Viliama Paulínyho Tótha (osm), V. P. Tótha (minv) n2920577297
Viliama Paulínyho Tótha (osm), V. P. Tótha (minv) n2919005605
Viliama Paulínyho Tótha (osm), V. P. Tótha (minv) n2920576472
Viliama Paulínyho Tótha (osm), V. P. Tótha (minv) n2919005606
Viliama Paulínyho Tótha (osm), V. P. Tótha (minv) n2920576477
Viliama Paulínyho Tótha (osm), V. P. Tótha (minv) n2920576476
Viliama Paulínyho Tótha (osm), V. P. Tótha (minv) n2919005607
Viliama Paulínyho Tótha (osm), V. P. Tótha (minv) n2920576473
Viliama Paulínyho Tótha (osm), V. P. Tótha (minv) n2919004765
Viliama Paulínyho Tótha (osm), V. P. Tótha (minv) n2919004800
Viliama Paulínyho Tótha (osm), V. P. Tótha (minv) n2920576474
Viliama Paulínyho Tótha (osm), V. P. Tótha (minv) n2919004730
Viliama Paulínyho Tótha (osm), V. P. Tótha (minv) n2919004766
Ľudmily Podjavorinskej (osm), Ľ. Podjavorinskej (minv) n2915478148
Ľudmily Podjavorinskej (osm), Ľ. Podjavorinskej (minv) n2915478079
Ľudmily Podjavorinskej (osm), Ľ. Podjavorinskej (minv) n2915478119
Ľudmily Podjavorinskej (osm), Ľ. Podjavorinskej (minv) n2915478160
Ľudmily Podjavorinskej (osm), Ľ. Podjavorinskej (minv) n2915478149
Ľudmily Podjavorinskej (osm), Ľ. Podjavorinskej (minv) n2915478169
Ľudmily Podjavorinskej (osm), Ľ. Podjavorinskej (minv) n2915478138
Ľudmily Podjavorinskej (osm), Ľ. Podjavorinskej (minv) n2915478143
Ľudmily Podjavorinskej (osm), Ľ. Podjavorinskej (minv) n2915478193
Ľudmily Podjavorinskej (osm), Ľ. Podjavorinskej (minv) n2915478121
Ľudmily Podjavorinskej (osm), Ľ. Podjavorinskej (minv) n2915478156
Ľudovíta Fullu (osm), Ľ. Fullu (minv) n2925007796
Ľudovíta Fullu (osm), Ľ. Fullu (minv) n2925008208
Ľudovíta Fullu (osm), Ľ. Fullu (minv) n2925008209
Ľudovíta Fullu (osm), Ľ. Fullu (minv) n2925008210
Ľudovíta Fullu (osm), Ľ. Fullu (minv) n2925008211
Ľudovíta Fullu (osm), Ľ. Fullu (minv) n2925007793
Ľudovíta Fullu (osm), Ľ. Fullu (minv) n2925008212
Ľudovíta Fullu (osm), Ľ. Fullu (minv) n2925007794
Ľudovíta Fullu (osm), Ľ. Fullu (minv) n2925008213
Ľudovíta Fullu (osm), Ľ. Fullu (minv) n2925007795
Ľudovíta Fullu (osm), Ľ. Fullu (minv) n2925007732
Ľudovíta Fullu (osm), Ľ. Fullu (minv) n2925008391
Ľudovíta Fullu (osm), Ľ. Fullu (minv) n2925007797
Ľudovíta Fullu (osm), Ľ. Fullu (minv) n2925008215
Ľudovíta Fullu (osm), Ľ. Fullu (minv) n2925008214
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923067680
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923881236
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923067686
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923067687
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923881269
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923881270
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923881285
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2051192789
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923881219
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2856771528
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n1409480416
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2856771527
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2051192790
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923881235
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923068027
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923068011
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923067685
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923068048
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923881228
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923881330
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923068031
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923067663
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923880298
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923880299
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923068044
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923880300
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2051192791
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923067684
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923881227
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923067674
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923881218
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2051192792
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923880291
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923881303
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923880290
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2922134021
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923881329
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2922134020
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2922134040
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923881302
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2922134042
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2922134043
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923881301
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923881304
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2922134064
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n1709565458
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923881290
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2922134055
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923881230
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2922134011
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923068043
Ľudovíta Štúra (osm), Ľ. Štúra (minv) n2923881300
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2921444400
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2923068050
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2922134062
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2923067657
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2923067658
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2921444750
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2923067671
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2922134053
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2923067668
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2921444738
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2922134059
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2922134060
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2923880294
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2922134061
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2923880286
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2921444771
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n5333330822
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2923881231
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n5333329892
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2921444760
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2923881322
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2923881319
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2921444773
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2922134057
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2923880293
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2921444730
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2923880288
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2921444398
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2923880296
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2921444731
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2923881258
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2921444397
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2922134019
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2923880287
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2923881207
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2922134048
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2923881309
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2923881224
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2922132989
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2923881256
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2922132980
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2923881257
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2922132981
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2923881323
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2922132984
Štefana Moyzesa (osm), Š. Moyzesa (minv) n2922132986
Štefana Višňovského (osm), Š. Višňovského (minv) n2916568851
Štefana Višňovského (osm), Š. Višňovského (minv) n2916568846
Štefana Višňovského (osm), Š. Višňovského (minv) n2916568847
Štefana Višňovského (osm), Š. Višňovského (minv) n2916568850
Štefana Višňovského (osm), Š. Višňovského (minv) n2916568460
Štefana Višňovského (osm), Š. Višňovského (minv) n2916569023
Štefana Višňovského (osm), Š. Višňovského (minv) n2916568459
Štefana Višňovského (osm), Š. Višňovského (minv) n2916568449
Štefana Višňovského (osm), Š. Višňovského (minv) n2916568456
Štefana Višňovského (osm), Š. Višňovského (minv) n2916568463
Štefana Višňovského (osm), Š. Višňovského (minv) n2916568892
Štefana Višňovského (osm), Š. Višňovského (minv) n2916568482
Štefana Višňovského (osm), Š. Višňovského (minv) n2916568845

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora